CFM: Nguyễn Quốc Trung - Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 1,020,000 CP

CFM: Nguyễn Quốc Trung - Chủ tịch HĐQT - đăng ký bán 1,020,000 CP

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Nguyễn Quốc Trung
- Chức vụ hiện nay tại TCNY: Chủ tịch HĐQT
- Mã chứng khoán: CFM
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1,092,000 CP (tỷ lệ 54.6%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 1,020,000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu tài chính cá nhân
- Phương thức giao dịch: Khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 06/07/2023
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 04/08/2023.

HNX