DNSE Detail Stock CHC

UPCOM: CTCP Cẩm Hà

Gỗ và sản phẩm từ gỗ

logo

CHC

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

24.23 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

0.36 tỷ

Doanh thu

149 tỷ

1.26%

54.15

0

0

0%

0.58%

0.26%

21.73%

0%

50%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - CTCP

51%

Dương Phú Minh Hoàng

4.06%

Tống Thị Nguyên

3.68%

Khác

41.26%

Tin tức & Sự kiện