DNSE Detail Stock CHS

UPCOM: CTCP Chiếu sáng Công cộng Thành phố Hồ Chí Minh

Xây dựng công trình khác

logo

CHS

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

307 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

37.14 tỷ

Doanh thu

577 tỷ

1.17%

1,307.57

0

0.15

-44.69%

11.37%

7.91%

19.82%

0%

10%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Công ty TNHH MTV Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh

51%

CTCP Long Hậu

34%

Nguyễn Thành Đức

5.3%

Khác

9.70%

Tin tức & Sự kiện