Tin tức & sự kiện

16/01/2023

CID: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

26/07/2022

CID: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

10/05/2022

CID: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

14/04/2022

CID: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

28/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CID của CTCP Xây dựng và Phát triển Cơ sở hạ tầng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến từ ngày 16/04/2022-30/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 2 Công ty cổ phần Xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng, Cụm Công nghiệp Vĩnh Niệm, đường Nguyễn Sơn Hà, Lê Chân, Hải Phòng
          - Nội dung họp: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh báo cáo kiểm toán năm 2021 và Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

14/03/2022

CID: Báo cáo thường niên 2021

11/03/2022

CID: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

08/03/2022

CID: Nghị Quyết HĐQT

08/03/2022

CID: Báo cáo tài chính năm 2021

16/02/2022

CID: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

11/02/2022

CID: Thay đổi nhân sự

04/08/2021

CID: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2021

04/05/2021

CID: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

30/03/2021

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CID của CTCP Xây dựng và Phát triển Cơ sở hạ tầng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/03/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến từ ngày 17-30/04/2021
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 2 Công ty cổ phần Xây dựng và Phát triển cơ sở hạ tầng, Cụm công nghiệp Vĩnh Niệm, đường Nguyễn Sơn Hà, Lê Chân, Hải Phòng
          - Nội dung họp: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh báo cáo kiểm toán năm 2020; bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

19/03/2021

CID: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

19/03/2021

CID: Báo cáo thường niên 2020

16/03/2021

CID: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

12/03/2021

CID: Báo cáo tài chính năm 2020

10/03/2021

CID: Nghị quyết Hội đồng quản trị

29/01/2021

CID: Báo cáo quản trị công ty năm 2020