Tin tức & sự kiện

14/07/2023

CID: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

25/04/2023

CID: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

30/03/2023

CID: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

14/03/2023

CID: Báo cáo thường niên 2022

07/03/2023

CID: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

02/03/2023

CID: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023

02/03/2023

CID: Nghị quyết Hội đồng quản trị

02/03/2023

CID: Báo cáo tài chính năm 2022

01/03/2023

BCTC 2022 CID - Đà tăng trưởng chậm lại, lợi nhuận công ty chỉ tăng 38,86% so với cùng kỳ, đạt 1 tỷ đồng.

16/01/2023

CID: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

26/07/2022

CID: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

10/05/2022

CID: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

14/04/2022

CID: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

14/03/2022

CID: Báo cáo thường niên 2021

11/03/2022

CID: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

11/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CID của CTCP Xây dựng và Phát triển Cơ sở hạ tầng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến từ ngày 16/04/2022-30/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường tầng 2 Công ty cổ phần Xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng, Cụm Công nghiệp Vĩnh Niệm, đường Nguyễn Sơn Hà, Lê Chân, Hải Phòng
          - Nội dung họp: Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh báo cáo kiểm toán năm 2021 và Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

08/03/2022

CID: Nghị Quyết HĐQT

08/03/2022

CID: Báo cáo tài chính năm 2021

16/02/2022

CID: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

11/02/2022

CID: Thay đổi nhân sự