DNSE Detail Stock CIG

HOSE: CTCP COMA 18

Xây dựng công trình khác

logo

CIG

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

162 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

-9.68 tỷ

Doanh thu

47.41 tỷ

0.10%

-306.95

0

0.74

0%

-6.13%

-1.31%

42.99%

127.83%

55%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Trần Thị Liên

24.33%

Nguyễn Văn Đạt

24.16%

Trần Đức Minh

4.26%

Lê Thị Vân Anh

1.87%

Khác

45.38%

Tin tức & Sự kiện