DNSE Detail Stock CII

HOSE: CTCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh

Xây dựng cầu đường

logo

CII

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

4,903 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

409 tỷ

Doanh thu

3,076 tỷ

51.88%

1,285.85

0

1.75

-94.25%

8.07%

2.26%

50.80%

209.82%

95%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Công ty TNHH MTV Đầu tư Tài chính Nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh

7.55%

PYN Elite Fund (Non-UCITS)

5.21%

KIM Vietnam Growth Equity Fund

2.91%

VIAC (No. 1) Limited Partnership

2.57%

Khác

81.76%

Tin tức & Sự kiện