DNSE Detail Stock CKA

UPCOM: CTCP Cơ Khí An Giang

Sản phẩm kim loại khác

logo

CKA

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

162 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

41.20 tỷ

Doanh thu

229 tỷ

1.52%

12,535.64

0

0.37

0%

39.96%

22.44%

10.97%

0%

55%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP

47.41%

Nguyễn Chí Thành

3.65%

Lê Thanh Vân

3.14%

Trần Văn Thái

1.77%

Khác

44.03%

Tin tức & Sự kiện