DNSE Detail Stock CKG

HOSE: CTCP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang

Bất động sản dân cư

logo

CKG

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

2,286 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

149 tỷ

Doanh thu

1,331 tỷ

1.06%

1,565.17

0

0.91

-26.35%

12.15%

3.32%

28.88%

129.97%

1.72%

-19.76%

-

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Trần Thọ Thắng

9.36%

Nguyễn Xuân Dũng

8.36%

Hà Nguyệt Nhi

5.5%

CTCP Phát triển Đô thị Kiên Giang

1.33%

Khác

75.45%

Tin tức & Sự kiện