DNSE Detail Stock CLC

HOSE: CTCP Cát Lợi

Thuốc lá

logo

CLC

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

1,232 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

155 tỷ

Doanh thu

3,238 tỷ

69.70%

5,904.67

0

0.30

-2.78%

18.10%

9.37%

11.16%

53.22%

-

10.65%

40.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam

51%

Công ty TNHH MTV Thuốc lá Sài Gòn

6.38%

Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long

4.07%

Phạm Thị Bích Chi

0.08%

Khác

38.47%

Tin tức & Sự kiện