DNSE Detail Stock CLL

HOSE: CTCP Cảng Cát Lái

Cảng và dịch vụ hàng hải

logo

CLL

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

1,401 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

96.57 tỷ

Doanh thu

310 tỷ

0.86%

2,840.38

0

0.28

19.51%

14.88%

13.95%

42.25%

0%

50%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn

25.64%

Công ty TNHH MTV Dịch Vụ Công ích Thanh Niên Xung Phong

22.06%

Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng và Thương mại Lê Hà

9.79%

Samarang UCITS - Samarang Asian Prosperity

6.9%

Khác

35.61%

Tin tức & Sự kiện