Tin tức & sự kiện

22/09/2022

CMF: Thông báo ký hợp đồng kiểm toán 2022

16/08/2022

CMF: Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Duyên Hạnh giữ chức vụ người phụ trách quản trị kiêm Thư ký Công ty

01/08/2022

CMF: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

10/05/2022

CMF: Các quyết định của HĐQT về bổ nhiệm nhân sự Phó TGĐ và Kế toán trưởng

10/05/2022

CMF: Quy chế Hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động Ban kiểm soát, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty

01/05/2022

CMF: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

29/04/2022

CMF: Bổ nhiệm Ông Diệp Nam Hải giữ chức vụ Tổng Giám Đốc Công ty

19/04/2022

CMF: Báo cáo thường niên 2021

12/04/2022

CMF: Nghị quyết Hội đồng quản trị

07/04/2022

CMF: Báo cáo tài chính năm 2021

01/04/2022

CMF: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

23/03/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 5,000 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CMF của CTCP Thực phẩm Cholimex như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: TCPH sẽ thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo sau
          - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021
+ Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022
+ Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2021 của Ban Kiểm soát
+ Các tờ trình:
· Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 (HĐQT)
· Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 (HĐQT)
· Lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2022 (BKS)
+ Những nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 50%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 5.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 10/05/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex, Địa chỉ: Lô C40-43/I, C51-55/II Đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, Huyện Bình Chánh, Tp.Hồ Chí Minh (điện thoại: 028 – 37655036) bắt đầu từ ngày 10/05/2022, xuất trình sổ cổ đông và CMND (Thẻ CCCD).
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký

23/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CMF của CTCP Thực phẩm Cholimex như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: TCPH sẽ thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo sau
          - Nội dung họp: + Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021
+ Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2021 và kế hoạch SXKD năm 2022
+ Báo cáo thẩm tra hoạt động Công ty năm 2021 của Ban Kiểm soát
+ Các tờ trình:
· Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 (HĐQT)
· Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 (HĐQT)
· Lựa chọn công ty kiểm toán năm tài chính 2022 (BKS)
+ Những nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 50%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 5.000 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 10/05/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Kế toán Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex, Địa chỉ: Lô C40-43/I, C51-55/II Đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, Huyện Bình Chánh, Tp.Hồ Chí Minh (điện thoại: 028 – 37655036) bắt đầu từ ngày 10/05/2022, xuất trình sổ cổ đông và CMND (Thẻ CCCD).
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký

10/03/2022

CMF: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. trả cổ tức bằng tiền mặt

03/03/2022

Thực phẩm Cholimex sắp trả cổ tức tiền mặt tỷ lệ 50%

HĐQT CTCP Thực phẩm Cholimex (UPCoM: CMF) vừa thông qua Nghị quyết về việc tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt cho cổ đông.

03/03/2022

CMF: Nghị quyết Hội đồng quản trị

28/01/2022

CMF: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

04/01/2022

Cổ tức tiền mặt cao nhất 2021 thuộc về cổ phiếu nào?

Năm 2021, có hơn 410 doanh nghiệp niêm yết (DNNY) và 420 doanh nghiệp UPCoM thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông, theo dữ liệu VietstockFinance.

10/11/2021

CMF: Thông báo ký hợp đồng kiểm toán 2021

12/05/2021

CMF: Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty