DNSE Detail Stock CMG

HOSE: CTCP Tập đoàn Công nghệ CMC

Dịch vụ và cơ sở hạ tầng internet

logo

CMG

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

12,150 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

337 tỷ

Doanh thu

7,342 tỷ

100.00%

1,767.06

0

0.87

-57.72%

12.41%

5.96%

18.72%

46.84%

45%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Samsung SDS Asia Pacific Pte Ltd

29.82%

Công ty TNHH Đầu tư MVI

10.67%

PYN Elite Fund (Non-UCITS)

5.63%

Tập đoàn Geleximco - CTCP

5.44%

Khác

48.44%

Tin tức & Sự kiện