DNSE Detail Stock CMN

UPCOM: CTCP Lương thực Thực phẩm Colusa - Miliket

Thực phẩm đóng gói sẵn

logo

CMN

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

287 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

20.92 tỷ

Doanh thu

719 tỷ

17.35%

4,358.22

0

-0.08

0%

14.21%

7.81%

25.18%

0%

15%

4.03%

26.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng công ty Lương thực Miền Nam - CTCP

30.72%

Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Mesa

20.08%

Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam

20%

Trịnh Việt Dũng

9.71%

Khác

19.49%

Tin tức & Sự kiện