DNSE Detail Stock CNG

HOSE: CTCP CNG Việt Nam

Phân phối khí đốt thiên nhiên

logo

CNG

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

1,214 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

119 tỷ

Doanh thu

3,003 tỷ

22.87%

3,401.51

0

1.26

3,234.49%

21.08%

9.68%

9.55%

7.43%

45%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng công ty Khí Việt Nam - CTCP

56%

America LLC

8.11%

Khác

35.89%

Tin tức & Sự kiện