Tin tức & sự kiện

16/08/2022

CPC: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

27/07/2022

CPC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

21/07/2022

CPC: Báo cáo tài chính quý 2/2022

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

15/06/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,800 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CPC của CTCP Thuốc sát trùng Cần Thơ như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 16/06/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 15/06/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 18%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.800 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 07/07/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng CTCP Thuốc sát trùng Cần Thơ vào các ngày làm việc từ 07/07/2022 và xuất trình Chứng minh nhân dân, Giấy ủy quyền hợp lệ theo quy định của pháp luật và sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

14/06/2022

CPC: Ký hợp đồng kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022

12/05/2022

CPC: Ông Phạm Thế Hùng được bổ nhiệm làm Giám đốc Kinh doanh

11/05/2022

CPC: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

07/05/2022

CPC: TB chốt danh sách trả cổ tức 2021 bằng tiền

07/05/2022

CPC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

27/04/2022

CPC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

21/04/2022

CPC: Báo cáo tài chính quý 1/2022

16/04/2022

CPC: Báo cáo thường niên 2021

07/04/2022

CPC: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

30/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CPC của CTCP Thuốc sát trùng Cần Thơ như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 31/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 30/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: 26/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo sau trong thư mời tham dự ĐHĐCĐ.
          - Nội dung họp: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022

16/03/2022

CPC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

10/03/2022

CPC: Thông báo xin chốt cổ đông

10/03/2022

CPC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

20/01/2022

CPC: Báo cáo tài chính quý 4/2021

17/01/2022

CPC: Báo cáo quản trị công ty năm 2021