DNSE Detail Stock CQN

UPCOM: CTCP Cảng Quảng Ninh

Cảng và dịch vụ hàng hải

logo

CQN

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

2,086 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

110 tỷ

Doanh thu

555 tỷ

1.54%

1,466.88

0

0.10

18.49%

11.40%

10.05%

32.98%

0%

25%

3.33%

10.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

CTCP Tập đoàn T&T

77.77%

Khác

22.23%

Tin tức & Sự kiện