DNSE Detail Stock CRC

HOSE: CTCP Create Capital Việt Nam

Sản xuất gạch

logo

CRC

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

388 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

30.26 tỷ

Doanh thu

357 tỷ

12.57%

504.37

0

0.52

45.68%

7.79%

4.72%

14.37%

54.65%

75%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Mai Anh Tám

6.67%

Phạm Thị Huế

2.43%

Mai Anh Đức

2.34%

Dương Thị Huyến

2.17%

Khác

86.39%

Tin tức & Sự kiện