DNSE Detail Stock CST

UPCOM: CTCP Than Cao Sơn - TKV

Khai thác than

logo

CST

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

1,140 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

287 tỷ

Doanh thu

8,493 tỷ

11.03%

6,705.61

0

0.72

-43.81%

25.43%

9.30%

7.37%

21.83%

35%

11.30%

20.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tập đoàn Công nghiệp than - Khoáng sản Việt Nam

65.14%

Khác

34.86%

Tin tức & Sự kiện