DNSE Detail Stock CTD

HOSE: CTCP Xây dựng Coteccons

Xây dựng nhà ở, chung cư

logo

CTD

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

6,985 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

271 tỷ

Doanh thu

18,064 tỷ

36.68%

2,709.33

0

1.47

51.84%

3.23%

1.32%

3.27%

17.62%

55%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Kustoshem Pte Ltd

13.92%

Công ty TNHH MTV Kinh doanh và Đầu tư Thành Công

11.2%

The 8th Pte Ltd

8.26%

Preston Pacific Ltd

2.61%

Khác

64.01%

Tin tức & Sự kiện