DNSE Detail Stock CTF

HOSE: CTCP City Auto

Bán lẻ xe cơ giới và phụ tùng xe cơ giới

logo

CTF

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

2,861 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

38.04 tỷ

Doanh thu

6,979 tỷ

16.18%

425.49

0

0.01

146.29%

3.93%

1.29%

5.47%

188.15%

60%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Trần Ngọc Dân

9.23%

CTCP Tập đoàn Tân Thành Đô

8.42%

Trần Lâm

8.4%

Trần Long

8.01%

Khác

65.94%

Tin tức & Sự kiện