DNSE Detail Stock CTG

HOSE: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam

Ngân hàng

logo

CTG

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

179,895 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

20,056 tỷ

Doanh thu

130,863 tỷ

2,077,615 tỷ

3,734.83

2.92%

-17.78%

2.77%

1.35%

150.85%

21.86%

16.60%

1.04%

1.13

15%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

64.46%

MUFG Bank, Ltd

17.66%

Khác

17.88%

Tin tức & Sự kiện