DNSE Detail Stock CTI

HOSE: CTCP Đầu tư Phát triển Cường Thuận IDICO

Xây dựng cầu đường

logo

CTI

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

880 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

105 tỷ

Doanh thu

880 tỷ

3.82%

1,910.76

0

1.18

11.51%

7.78%

2.40%

49.57%

169.24%

90%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

PYN Elite Fund (Non-UCITS)

5.7%

Nguyễn Đức Minh

5.67%

Asam Vietnam Equity Balanced Hedge Fund 3

5.63%

Kingsmead Vietnam and Indochina Growth Master Fund

3.76%

Khác

79.24%

Tin tức & Sự kiện