DNSE Detail Stock CTR

HOSE: Tổng CTCP Công trình Viettel

Nhà mạng thay thế

logo

CTR

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

13,955 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

524 tỷ

Doanh thu

11,583 tỷ

100.00%

4,576.78

0

1.18

-18.59%

28.72%

8.18%

7.82%

88.80%

35%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel)

65.66%

Đoàn Hồng Việt

2.46%

Khác

31.88%

Tin tức & Sự kiện