Tin tức & sự kiện

12/09/2022

CX8: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

26/08/2022

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CX8 của CTCP Đầu tư và Xây lắp Constrexim số 8 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 26/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: 28/09/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Phòng họp trụ sở chính Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Constrexim số 8, tầng 16 Tòa nhà Constrexim 8, km8 đường Nguyễn Trãi – C7 phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội
          - Nội dung họp: + Hủy niêm yết tự nguyện hoặc không hủy niêm yết cổ phiếu mã CX8;
+ Vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

17/08/2022

CX8: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

28/07/2022

CX8: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện Đại hội đồng cổ đông bất thường 2022

27/07/2022

CX8: Nghị quyết Hội đồng quản trị

15/07/2022

CX8: Báo cáo tài chính quý 2/2022

28/06/2022

CX8: Ký Hợp đồng kiểm toán Bảo cáo tài chính giữa niên độ và Báo cáo tài chính năm 2022 hợp đồng số 27-22HĐ-TC-VAE ngày 27/06/2022 với Công ty TNHH kiểm toán và định giá Việt Nam

07/06/2022

CX8: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

06/05/2022

CX8: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

25/04/2022

CX8: Báo cáo tài chính quý 1/2022

20/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CX8 của CTCP Đầu tư và Xây lắp Constrexim số 8 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 20/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Ngày 25/05/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Phòng họp trụ sở chính Công ty cổ phần Đầu tư và Xây lắp Constrexim số 8, tầng 16 Tòa nhà Constrexim 8, km8 đường Nguyễn Trãi – C7 phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội
          - Nội dung họp: Thảo luận và biểu quyết các vấn đề:
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành công ty;
+ Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
+ Phân phối lợi nhuận năm 2021;
+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022;
+ Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2022;
+ Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

29/03/2022

CX8: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

26/03/2022

CX8: Báo cáo thường niên 2021

26/03/2022

CX8: Báo cáo tài chính năm 2021

26/03/2022

CX8: Giải trình báo cáo Kết quả SXKD trước và sau kiểm toán năm 2021

28/02/2022

CX8: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

19/01/2022

CX8: Báo cáo tài chính quý 4/2021

30/11/2021

CX8: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính thuế năm 2019-2020 theo kiểm tra tình hình nộp thuế tại trụ sở người nộp thuế

21/10/2021

CX8: Báo cáo tài chính quý 3/2021

18/10/2021

CX8: Nghị quyết Hội đồng quản trị