Tin tức & sự kiện

31/01/2023

CYC: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

25/08/2022

CYC: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

05/07/2022

CYC: Thông báo duy trì bị hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch

21/06/2022

CYC: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

23/05/2022

CYC: Bà Phạm Thị Hồng Diễm từ nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát

23/05/2022

CYC: Thông báo mời họp và tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

20/05/2022

CYC: Nghị quyết Hội đồng quản trị

28/04/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CYC của CTCP Gạch men Chang Yih như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/04/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Tháng 05/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Gạch men Chang Yih – Đường 25B, KCN Nhơn Trạch 1, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
          - Nội dung họp: Nội dung cụ thể của Đại hội sẽ được Công ty thông báo trong thư mời dự đại hội đến từng cổ đông, đăng trên website của Công ty và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật.

14/04/2022

CYC: TB về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ TN năm 2022

14/04/2022

CYC: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

14/04/2022

CYC: Báo cáo tài chính năm 2021

13/04/2022

CYC: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

08/04/2022

CYC: Báo cáo thường niên 2021

11/03/2022

CYC: Báo cáo quản trị công ty năm 2021

22/12/2021

CYC: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - CTCP Đầu tư Tập đoàn Hồng Hạc

13/11/2021

Doanh nghiệp FDI niêm yết, đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán: Thực trạng và tác động

Theo thông tin công bố của UBCKNN, phần lớn doanh nghiệp FDI sau khi niêm yết, đăng ký giao dịch trên thị trường chứng khoán (TTCK) hoạt động có lãi, nhưng cũng có những doanh nghiệp hoạt động chưa được hiệu quả và kinh doanh thua lỗ. 

28/05/2021

CYC: Thông báo về việc bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM

28/04/2021

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu CYC của CTCP Gạch men Chang Yih như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 29/04/2021
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 28/04/2021
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: 04/06/2021
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Gạch men Chang Yih – Đường 25B, KCN Nhơn Trạch 1, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai.
          - Nội dung họp: Nội dung cụ thể của Đại hội sẽ được Công ty thông báo trong thư mời dự đại hội đến từng cổ đông, đăng trên website của Công ty và phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật.

15/04/2021

CYC: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021

13/08/2020

CYC: Bổ sung lý do hạn chế giao dịch trên hệ thống giao dịch UPCoM