DNSE Detail Stock DAE

HNX: CTCP Sách Giáo dục tại Thành phố Đà Nẵng

Xuất bản

logo

DAE

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

25.61 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

3.09 tỷ

Doanh thu

54.53 tỷ

1.22%

1,606.41

0

0.07

0%

7.63%

6.30%

28.63%

0%

40%

8.33%

12.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam

29.41%

CTCP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Đà Nẵng

15.97%

Nguyễn Hoàng Giang

7.11%

Hồ Văn Lĩnh

5.08%

Khác

42.43%

Tin tức & Sự kiện