DNSE Detail Stock DAS

UPCOM: CTCP Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng

Bán lẻ xe cơ giới và phụ tùng xe cơ giới

logo

DAS

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

48.30 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

5.08 tỷ

Doanh thu

518 tỷ

1.21%

1,209.28

0

-2.34

0%

9.32%

4.37%

6.19%

0%

55%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

CTCP Máy - Thiết bị Dầu khí

49.78%

Khác

50.22%

Tin tức & Sự kiện