DNSE Detail Stock DAT

HOSE: CTCP Đầu tư du lịch và Phát triển Thủy sản

Thực phẩm khác

logo

DAT

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

547 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

74.05 tỷ

Doanh thu

2,966 tỷ

11.79%

1,176.66

0

0.50

-18.01%

9.05%

4.29%

3.94%

85.93%

-

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

CTCP Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia

79.25%

CTCP Tập đoàn Sao Mai

3.94%

Lê Tuấn Anh

3.94%

Lê Thanh Thuấn

3.45%

Khác

9.42%

Tin tức & Sự kiện