DNSE Detail Stock DBC

HOSE: CTCP Tập đoàn Dabaco Việt Nam

Chăn nuôi và chế biến thịt

logo

DBC

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

8,906 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

418 tỷ

Doanh thu

12,049 tỷ

42.87%

1,728.68

0

1.62

1,025.34%

9.24%

3.39%

12.73%

117.27%

75%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Nguyễn Như So

24.16%

CTCP Chứng khoán SSI

4.99%

Vietnam Equity Holding

4.84%

Fraser Investment Holdings Private Limited

4.78%

Khác

61.23%

Tin tức & Sự kiện