DNSE Detail Stock DBD

HOSE: CTCP Dược - Trang thiết bị Y tế Bình Định

Dược phẩm

logo

DBD

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

3,873 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

268 tỷ

Doanh thu

1,654 tỷ

4.77%

2,862.17

0

0.18

13.95%

18.38%

13.46%

48.14%

5.46%

90%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Quỹ Đầu tư Phát triển Bình Định

10.68%

KWE Beteiligungen AG

4.84%

Nguyễn Thị Thủy

2%

Nguyễn Thị Ngọc Trâm

1.12%

Khác

81.36%

Tin tức & Sự kiện