Tin tức & sự kiện

31/08/2022

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DBW của CTCP Cấp nước Điện Biên như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 05/09/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 31/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 30/09/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Cấp nước Điện Biên, phố 1, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
          - Nội dung họp: + Thông qua việc hủy tư cách công ty đại chúng, hủy đăng ký niêm yết cổ phiếu trên Sàn giao dịch chứng khoán Upcom và hủy đăng ký cổ phiếu tập trung tại VSD của Công ty cổ phần Cấp nước Điện Biên.
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

23/08/2022

DBW: Công văn giải trình ý kiến của kiểm toán ngoại trừ tại BCTC kết thúc ngày 30/6/2022

22/08/2022

DBW: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022

12/08/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 6.6 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DBW của CTCP Cấp nước Điện Biên như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 15/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 12/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 0,066%/cổ phiếu (10 cổ phiếu được nhận 66 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 05/09/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Công ty cổ phần cấp nước Điện Biên bắt đầu từ ngày 05/09/2022 thông qua hình thức nhận chuyển khoản.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;

11/08/2022

DBW: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

10/08/2022

DBW: Nghị quyết Hội đồng quản trị

10/08/2022

DBW: Thông báo: Thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền

09/08/2022

DBW: Thông báo: V/v Thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021 bằng tiền

03/08/2022

DBW: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

18/07/2022

DBW: Báo cáo tài chính quý 2/2022

11/07/2022

DBW bị phạt 80 triệu đồng vì chào bán "chui" cổ phiếu

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) đã ban hành quyết định xử phạt CTCP Cấp nước Điện Biên (UPCoM: DBW) vì vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán, mức phạt 80 triệu đồng.

08/07/2022

DBW: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

29/06/2022

DBW: Nghị quyết Hội đồng quản trị

22/04/2022

DBW: Báo cáo tài chính quý 1/2022

19/04/2022

DBW: Báo cáo thường niên 2021

18/04/2022

DBW: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

18/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DBW của CTCP Cấp nước Điện Biên như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 21/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 18/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
          - Thời gian họp: Dự kiến ngày 09/04/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: Hội trường Công ty cổ phần Cấp nước Điện Biên, phố 1, phường Him Lam, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên
          - Nội dung họp: + Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và định hướng năm 2022;
+ Báo cáo của Hội đồng quản trị về thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022;
+ Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động năm 2021 và định hướng hoạt động năm 2022;
+ Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2021;
+ Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022;
          - Nội dung họp: + Tờ trình thông qua kế hoạch trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022;
+ Tờ trình thông qua quỹ tiền lương thực hiện của người lao động, người quản lý chuyên trách năm 2021 và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2022;
+ Tờ trình về ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;
+ Báo cáo việc tăng vốn Điều lệ và thay đổi tỷ lệ vốn góp;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (nếu có).

07/03/2022

DBW: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

24/02/2022

DBW: Giải trình ý kiến kiểm toán trên Báo cáo tài chính năm 2021

24/02/2022

DBW: Báo cáo tài chính năm 2021