DNSE Detail Stock DC2

HNX: CTCP Đầu tư - Phát triển - Xây dựng (DIC) Số 2

Nhà thầu về nền móng, cấu trúc và bề mặt ngoài

logo

DC2

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

60.45 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

1.46 tỷ

Doanh thu

198 tỷ

1.06%

192.88

0

0.66

13.56%

1.82%

0.39%

16.93%

196.83%

50%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tổng CTCP Đầu tư Phát triển Xây dựng

20.21%

Phạm Đức Dũng

4.53%

CTCP Phát triển Thương mại Thiên Quang

4.44%

Vũ Gia Tân

2.57%

Khác

68.25%

Tin tức & Sự kiện