Tin tức & sự kiện

19/01/2023

DCF: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

16/01/2023

DCF: Nghị quyết Hội đồng quản trị

26/12/2022

DCF: Thay đổi giấy đăng ký kinh doanh

15/11/2022

DCF: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2022

15/11/2022

DCF: Miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT đối với Ông Đặng Vĩnh Thọ - Bầu bổ sung Ông Nguyễn Minh Tâm giữ chức danh Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024

02/11/2022

DCF: Báo cáo tài chính quý 3/2022 (công ty mẹ)

02/11/2022

DCF: Báo cáo tài chính quý 3/2022

31/10/2022

DCF: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

25/10/2022

DCF: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

14/10/2022

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DCF của CTCP Xây dựng và Thiết kế Số 1 như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/10/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/10/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1/ 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Dự kiến tháng 11/2022
          - Địa điểm tổ chức họp: HĐQT sẽ thông báo sau tới các cổ đông.
          - Nội dung họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

04/10/2022

DCF: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1/ 2022

26/09/2022

DCF: Bà Huỳnh Thị Ngọc Thịnh là người ủy quyền công bố thông tin

26/09/2022

DCF: Nghị quyết Hội đồng quản trị

26/09/2022

DCF: Triệu tập ĐHĐCĐ bất thường lần thứ 1 năm 2022

26/09/2022

DCF: Triệu tập đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ 1 năm 2022

16/09/2022

DCF: Quyết định giải thể Chi nhánh Công ty Cổ phần Xây dựng và Thiết kế Số 1 tại Bình Dương

12/09/2022

DCF: Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám Đốc đối với Ông Chu Quang Huân

05/09/2022

DCF: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

05/09/2022

DCF: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

22/08/2022

DCF: QUY CHẾ CÔNG BỐ THÔNG TIN