DNSE Detail Stock DCL

HOSE: CTCP Dược phẩm Cửu Long

Dược phẩm

logo

DCL

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

2,060 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

69.27 tỷ

Doanh thu

1,185 tỷ

3.42%

948.36

0

0.57

-23.24%

4.83%

3.11%

18.75%

47.86%

45%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

CTCP Tập đoàn F.I.T

58.05%

Khác

41.95%

Tin tức & Sự kiện