DNSE Detail Stock DCR

UPCOM: CTCP Gạch men Cosevco

Sản xuất gạch ốp lát và vật liệu lát

logo

DCR

Tin tức

Họp ĐHCĐ Thường niên năm 2024

DCR

0.00%

05/04/2024

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2021

DCR

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ bất thường năm 2019

DCR

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2023

DCR

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2020

DCR

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2019

DCR

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2020 (bất thành)

DCR

0.00%

09/11/2023

Họp ĐHCĐ thường niên năm 2022

DCR

0.00%

09/11/2023

Vợ Tổng Giám đốc Gạch men Cosevco muốn thoái sạch vốn

DCR

0.00%

11/10/2023

Vợ Tổng Giám đốc Gạch men Cosevco muốn thoái sạch vốn

DCR: Nguyễn Lê Quỳnh - người có liên quan đến Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 1,399,813 CP

DCR

0.00%

09/10/2023

DCR: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

DCR

0.00%

28/07/2023

DCR: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

DCR

+5.71%

09/05/2023

DCR: Báo cáo thường niên 2022

DCR

17/04/2023

DCR: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

DCR

06/04/2023

DCR: Báo cáo tài chính năm 2022

DCR

04/04/2023

DCR: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

DCR

22/03/2023

DCR: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

DCR

15/03/2023

DCR: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

DCR

02/03/2023

DCR: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

DCR

24/02/2023

DCR: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

DCR

19/01/2023