Tin tức & sự kiện

11/10/2023

Vợ Tổng Giám đốc Gạch men Cosevco muốn thoái sạch vốn

Cổ đông lớn của CTCP Gạch men Cosevco (UPCoM: DCR) muốn thoái sạch vốn tại đây trong thời gian từ 16/10 – 14/11/2023.

09/10/2023

DCR: Nguyễn Lê Quỳnh - người có liên quan đến Tổng Giám đốc; Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 1,399,813 CP

28/07/2023

DCR: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

09/05/2023

DCR: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

21/04/2023

BCTC 2022 DCR - Tiếp tục đà tăng trưởng lợi nhuận đạt 6 tỷ đồng tăng trưởng 89,07% so với cùng kỳ.

17/04/2023

DCR: Báo cáo thường niên 2022

06/04/2023

DCR: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

04/04/2023

DCR: Báo cáo tài chính năm 2022

22/03/2023

DCR: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

15/03/2023

DCR: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

02/03/2023

DCR: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

24/02/2023

DCR: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

19/01/2023

DCR: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

06/12/2022

DCR: Bổ nhiệm Bà Từ Thị Hiền là người phụ trách quản trị Công ty

02/12/2022

DCR: Công bố thông tin ký hợp đồng Kiểm toán 2022

26/07/2022

DCR: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

21/06/2022

DCR: Báo cáo thường niên 2021

10/05/2022

DCR: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

06/04/2022

DCR: Bổ nhiệm có thời hạn chức vụ Phó Tổng Giám Đốc đối với Bà Từ Thị Hiền và Ông Ngô Duy Trinh

06/04/2022

DCR: Bà Từ Thị Hiền và Ông Ngô Duy Trinh được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc từ 31/03/2022