Tin tức & sự kiện

23/01/2024

BCTC Quý 4/2023 DCT - Doanh nghiệp lỗ 97,65 tỷ đồng.

23/10/2023

BCTC Quý 3/2023 DCT - 9 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 70,2 tỷ đồng

31/08/2023

DCT: Công văn giải trình về việc tổ chức kiểm toán từ chối đưa ra kết luận

21/08/2023

DCT: Quyết định về việc duy trì diện hạn chế giao dịch

21/08/2023

DCT: Thông báo về trạng thái chứng khoán của cổ phiếu DCT

17/08/2023

DCT: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

31/07/2023

DCT: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2023

24/07/2023

BCTC Quý 2/2023 DCT - 6 tháng đầu năm khó khăn, doanh nghiệp lỗ 51,46 tỷ đồng

21/07/2023

DCT: Báo cáo tài chính quý 2/2023

19/07/2023

DCT: CBTT chọn đơn vị kiểm toán

13/06/2023

DCT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

09/06/2023

DCT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

23/05/2023

DCT: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

11/05/2023

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DCT của Công ty Cổ phần Tấm lợp Vật liệu Xây dựng Đồng Nai như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 17/05/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 16/05/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: 09/06/2023
          - Địa điểm tổ chức họp: Tổ chức phát hành sẽ thông báo cụ thể trên thư mời họp.
          - Nội dung họp: Tổ chức phát hành sẽ thông báo cụ thể trên thư mời họp.

08/05/2023

BCTC 1/2023 DCT ) - Khởi đầu chậm chạp lỗ âm 24,41 tỷ đồng quý I.

28/04/2023

DCT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

27/04/2023

DCT: Báo cáo tài chính quý 1/2023

27/04/2023

DCT: Nghị quyết hội đồng quản trị

27/04/2023

DCT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

24/04/2023

DCT: Báo cáo thường niên 2022