Tin tức & sự kiện

06/09/2022

DDV: Đơn từ nhiệm TV HĐQT của ông Nguyễn Hồ Hưng

17/08/2022

DDV: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

25/07/2022

DDV: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

21/07/2022

DDV: Báo cáo tài chính quý 2/2022

08/07/2022

DDV: Quyết định thu hồi hoàn thuế giá trị gia tăng

17/06/2022

DDV: Nguyễn Hồ Phương - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 263,500 CP

17/06/2022

DDV: Nguyễn Thị Lợi - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã bán 201,900 CP

14/06/2022

DDV: Ký hợp đồng kiểm toán năm 2022

09/06/2022

DDV: CTCP Chứng khoán APG - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đã mua 162,700 CP

06/06/2022

DDV: Nghị quyết Hội đồng quản trị

19/05/2022

DDV: Nguyễn Hồ Phương - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 263,500 CP

19/05/2022

DDV: Nguyễn Thị Lợi - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký bán 201,900 CP

17/05/2022

DDV: Nguyễn Văn Oanh - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã mua 100,000 CP

10/05/2022

DDV: Nghị quyết Hội đồng quản trị

03/05/2022

Chứng khoán APG đăng ký mua 3 triệu cp DDV

Từ 05/05-03/06, CTCP Chứng khoán APG đăng ký mua 3 triệu cp CTCP DAP - VINACHEM (UPCoM: DDV) nhằm tăng tỷ lệ sở hữu lên hơn 10.4 triệu cp.

30/04/2022

DDV: CTCP Chứng khoán APG - người có liên quan đến Ủy viên HĐQT - đăng ký mua 3,000,000 CP

28/04/2022

DDV: Thay đổi nhân sự

28/04/2022

DDV: Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đã được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua

28/04/2022

DDV: Điều lệ đã được ĐHĐCĐ thường niên 2022 thông qua

28/04/2022

DDV: Nguyễn Văn Oanh - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 100,000 CP