DNSE Detail Stock DGW

HOSE: CTCP Thế Giới Số

Phân phối các mặt hàng điện, điện tử

logo

DGW

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

10,658 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

367 tỷ

Doanh thu

19,843 tỷ

45.57%

2,199.69

0

1.79

3.23%

14.31%

5.83%

8.50%

87.82%

60%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Công ty TNHH Created Future

32.05%

Công ty TNHH MTV DKP

5.08%

Công ty TNHH MTV DHV

4.17%

Công ty TNHH MTV TOHT

3.14%

Khác

55.56%

Tin tức & Sự kiện