DNSE Detail Stock DHM

HOSE: CTCP Thương mại và Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu

Khai thác quặng kim loại

logo

DHM

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

284 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

8.22 tỷ

Doanh thu

3,259 tỷ

9.97%

261.86

0

0.53

-22.18%

2.34%

1.01%

1.18%

138.19%

70%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Nguyễn Thị Dung

20.11%

Trịnh Gia Tùng

7.41%

Lê Thanh Tuấn

4.99%

CTCP Thương mại và Xuất - Nhập khẩu Hưng Nhật

3.98%

Khác

63.51%

Tin tức & Sự kiện