Tin tức & sự kiện

10/08/2022

DHT: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

10/08/2022

DHT: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

03/08/2022

DHT: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

20/07/2022

DHT: Báo cáo tài chính quý 2/2022

20/07/2022

DHT: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

20/06/2022

IR Awards 2022: 385 Doanh nghiệp niêm yết đạt Chuẩn Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán năm 2022

Trong hai năm gần nhất là 2021 và 2022, số lượng doanh nghiệp niêm yết vượt qua được vòng khảo sát toàn diện về hoạt động công bố thông tin (CBTT) đều lớn hơn 50%. Điều này cho thấy sự chuyển biến tích cực trong việc chấp hành đúng quy định của cơ quan chức năng về CBTT.

01/06/2022

DHT: Đặng Đình Dự - Thành viên BKS - đã mua 27,800 CP

18/05/2022

DHT: Công bố thông tin đơn vị kiểm toán năm 2022

14/05/2022

DHT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

06/05/2022

DHT: Đặng Đình Dự - Thành viên BKS - đăng ký mua 30,000 CP

21/04/2022

DHT: Báo cáo tài chính quý 1/2022

21/04/2022

DHT: Báo cáo tài chính quý 1/2022 (công ty mẹ)

26/03/2022

DHT: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

07/03/2022

Họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DHT của CTCP Dược phẩm Hà Tây như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/03/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/03/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Thời gian họp: Công ty sẽ thông báo sau
          - Địa điểm tổ chức họp: Số 10A phố Quang Trung, phường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội
          - Nội dung họp: + Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022;
+ Thông qua Báo cáo hoạt động kiểm soát và thẩm tra Báo cáo tài chính 2021, kế hoạch 2022 của Ban kiểm soát;
+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền.

05/03/2022

DHT: Nghị quyết Hội đồng quản trị

28/02/2022

DHT: Báo cáo thường niên 2021

24/02/2022

DHT: Báo cáo tài chính năm 2021

24/02/2022

DHT: Báo cáo tài chính năm 2021 (Công ty mẹ)

21/02/2022

DHT: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

17/02/2022

DHT: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022