Tin tức & sự kiện

31/01/2024

BCTC Quý 4/2023 DMN - Lợi nhuận Q4/2023 đạt 10,93 tỷ đồng.

08/11/2023

Domenal (DMN) sắp chào bán 5 triệu cổ phiếu huy động tiền trả nợ BIDV

22/10/2023

BCTC Quý 3/2023 DMN - Lợi nhuận Q3/2023 tăng 35,2% so với cùng kỳ, lãi 4,79 tỷ đồng.

13/09/2023

DMN: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

28/08/2023

DMN: Đính chính Báo cáo tài chính bán niên 2023

28/08/2023

DMN: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 (công ty mẹ)

24/08/2023

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DMN của CTCP Domenal như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 08/09/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 07/09/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
          - Nội dung họp: + Thông qua phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu.
+ Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty.
+ Thông qua quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát, Quy chế công bố thông tin theo quy định của pháp luật.
+ Các nội dung khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty (nếu có).
          - Địa điểm tổ chức họp: TCPH sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp
          - Thời gian họp: TCPH sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp

23/08/2023

DMN: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

18/08/2023

DMN: Nghị quyết Hội đồng quản trị

15/08/2023

DMN: Báo cáo tài chính bán niên năm 2023

09/08/2023

DMN: Nghị quyết Hội đồng quản trị

28/07/2023

DMN: Báo cáo tài chính quý 2/2023

21/07/2023

BCTC Quý 2/2023 DMN - Lợi nhuận Quý 2 gấp 3 lần so với cùng kỳ, đạt 4,07 tỷ đồng.

15/05/2023

DMN: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

08/05/2023

BCTC 1/2023 DMN - Bứt tốc đầu năm, lợi nhuận đạt 6,55 tỷ đồng tăng 20,56% so với cùng kỳ.

24/04/2023

DMN: Báo cáo tài chính quý 1/2023

17/04/2023

DMN: Nghị quyết Hội đồng quản trị

17/04/2023

DMN: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

09/04/2023

BCTC 2022 DMN - Lợi nhuận tăng trưởng ấn tượng đạt 10 tỷ đồng.

31/03/2023

DMN: Báo cáo tài chính năm 2022