DNSE Detail Stock DNC

HNX: CTCP Điện Nước Lắp máy Hải Phòng

Sản xuất và phân phối điện

logo

DNC

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

265 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

39.53 tỷ

Doanh thu

841 tỷ

0.57%

6,154.82

0

0.75

-10.56%

39.66%

26.65%

8.48%

12.09%

25%

5.64%

25.00%

Hồ sơ doanh nghiệp

Nguyễn Trung Kiên

24.87%

Đỗ Huy Đạt

24.83%

Lê Hữu Cảnh

12.41%

Lại Thị Dinh

6.91%

Khác

30.98%

Tin tức & Sự kiện