Tin tức & sự kiện

09/01/2023

DNE: Báo cáo quản trị công ty năm 2022

29/12/2022

DNE: Nghị quyết Hội đồng quản trị

28/12/2022

DNE: Quyết định chấm dứt hoạt động của chi nhánh Xí nghiệp Dịch vụ Môi trường và chi nhánh Trung tâm Kinh doanh và Tư vấn công nghệ môi trường

28/12/2022

DNE: Nhận được Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh Xí nghiệp Kinh doanh dịch vụ và Xử lý môi trường

21/12/2022

DNE: Công bố thông tin về việc thành lập Chi nhánh Xí nghiệp Kinh doanh Dịch vụ và Xử lý môi trường - Công ty Cổ phần Môi trường đô thị Đà Nẵng (thay thế cho Quyết định số 47/QĐ-HĐQT ngày 22/11/2022 của Hội đồng quản trị Công ty)

23/11/2022

DNE: Quyết định thành lập Xí nghiệp Kinh doanh Dịch vụ và Xử lý môi trường

20/09/2022

DNE: Nghị quyết Hội đồng quản trị

16/09/2022

DNE: Nghị quyết Hội đồng quản trị

23/08/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 700 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DNE của CTCP Môi trường Đô thị Đà Nẵng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 20/09/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại văn phòng Công ty, số 471 Núi Thành, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng (vào các ngày làm việc trong tuần), bắt đầu từ ngày 20/09/2022.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

16/08/2022

DNE: Nghị quyết Hội đồng quản trị

11/08/2022

DNE: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

09/08/2022

DNE: Nghị quyết Hội đồng quản trị

03/08/2022

DNE: Công bố thông tin điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

03/08/2022

DNE: CBTT điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

01/08/2022

DNE: Công bố thông tin về việc ký hợp đồng kiểm toán với đơn vị kiểm toán độc lập

01/08/2022

DNE: CBTT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

27/07/2022

DNE: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

19/07/2022

DNE: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Đăng Huy giữ chức Phó Tổng Giám Đốc nhiệm kỳ 2021 - 2025

18/07/2022

DNE: Ban hành Điều lệ Công ty (sửa đổi bổ sung lần 2), Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của HĐQT, QC hoạt động của BKS

18/07/2022

DNE: Ban hành Điều lệ Công ty (sửa đổi bổ sung lần 2), Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát