Tin tức & sự kiện

20/09/2022

DNE: Nghị quyết Hội đồng quản trị

16/09/2022

DNE: Nghị quyết Hội đồng quản trị

23/08/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 700 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DNE của CTCP Môi trường Đô thị Đà Nẵng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 20/09/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại văn phòng Công ty, số 471 Núi Thành, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng (vào các ngày làm việc trong tuần), bắt đầu từ ngày 20/09/2022.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

16/08/2022

DNE: Nghị quyết Hội đồng quản trị

12/08/2022

DNE: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

10/08/2022

DNE: Nghị quyết Hội đồng quản trị

04/08/2022

DNE: CBTT điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

28/07/2022

DNE: Báo cáo quản trị công ty bán niên 2022

19/07/2022

DNE: Bổ nhiệm Ông Nguyễn Đăng Huy giữ chức Phó Tổng Giám Đốc nhiệm kỳ 2021 - 2025

18/07/2022

DNE: Ban hành Điều lệ Công ty (sửa đổi bổ sung lần 2), Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của HĐQT, QC hoạt động của BKS

12/07/2022

DNE: Bổ nhiệm Bà Đỗ Thanh Hằng là người phụ trách quản trị Công ty từ 01/07/2022

11/07/2022

DNE: Thay đổi nhân sự

11/07/2022

DNE: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

08/07/2022

DNE: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

08/07/2022

DNE: Bổ nhiệm Bà Huỳnh Thị Thanh Nhàn giữ chức vụ Thành viên BKS thay thế cho Ông Thái Quốc Khánh từ 29/06/2022

29/06/2022

DNE: Nghị quyết Hội đồng quản trị

09/06/2022

DNE: Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

06/06/2022

DNE: Nghị quyết Hội đồng quản trị

24/05/2022

DNE: Ngày đăng ký cuối cùng Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

12/05/2022

DNE: Công ty nhận được Đơn từ chức của ông Thái Quốc Khánh - Thành viên Ban Kiểm soát không chuyên trách