Tin tức & sự kiện

28/09/2023

DNE: Nhận được thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh đối với Xí nghiệp Môi trường Cẩm Lệ

19/09/2023

Họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DNE của CTCP Môi trường Đô thị Đà Nẵng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 03/10/2023
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 02/10/2023
3. Lý do và mục đích:
     * Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023
          - Tỷ lệ phân bổ quyền: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
          - Nội dung họp: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát.
          - Địa điểm tổ chức họp: 471 Núi Thành, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
          - Thời gian họp: 31/10/2023

18/09/2023

DNE: Ngày đăng ký cuối cùng Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

13/09/2023

DNE: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường

13/09/2023

DNE: Nghị quyết Hội đồng quản trị

12/09/2023

DNE: Quyết định Về việc điều chỉnh thời gian chấm dứt hoạt động của chi nhánh Xí nghiệp Môi trường Cẩm Lệ

05/09/2023

DNE: Nguyễn Văn Tuấn không còn là cổ đông lớn

05/09/2023

DNE: Phan Công Tư - Ủy viên HĐQT - đã mua 28,862 CP

31/08/2023

DNE: Công ty nhận được các Đơn xin từ nhiệm của Thành viên Ban Kiểm soát và của Thành viên HĐQT

30/08/2023

DNE: Võ Minh Đức - Ủy viên HĐQT, Tổng Giám đốc - đã mua 57,725 CP

30/08/2023

DNE: Võ Thị Huỳnh Trang - Phó Tổng Giám đốc - đã mua 86,587 CP

30/08/2023

DNE: Hoàng Thị Ngọc Hiếu - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đã mua 28,862 CP

30/08/2023

DNE: Nguyễn Văn Tuấn - Ủy viên HĐQT - đã bán 1,163,393 CP

30/08/2023

DNE: Lê Thị Kim Nguyệt - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đã mua 72,157 CP

30/08/2023

DNE: Nguyễn Đăng Huy - Phó Tổng Giám đốc - đã mua 57,725 CP

22/08/2023

DNE: Báo cáo sở hữu của cổ đông lớn - CTCP Dịch vụ Môi trường Đà Nẵng

16/08/2023

DNE: Lê Thị Kim Nguyệt - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT - đăng ký mua 115,450 CP

16/08/2023

DNE: Võ Thị Huỳnh Trang - Phó Tổng Giám đốc - đăng ký mua 86,587 CP

16/08/2023

DNE: Hoàng Thị Ngọc Hiếu - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc - đăng ký mua 28,862 CP

16/08/2023

DNE: Nguyễn Đăng Huy - Phó Tổng Giám đốc - đăng ký mua 115,450 CP