Tin tức & sự kiện

23/08/2022

DNN: Giải trình liên quan đến ý kiến của kiểm toán về cơ sở kết luận ngoại trừ đối với BCTC đã kiểm toán 6 tháng đầu năm 2022

23/08/2022

Trả cổ tức đợt 1/2022 bằng tiền, 900 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DNN của CTCP Cấp nước Đà Nẵng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 24/08/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 23/08/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt           - Tỷ lệ thực hiện: 9%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 900 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 09/09/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở Công ty cổ phần Cấp nước Đà Nẵng, số 57 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
Bắt đầu từ ngày 09/09/2022, khi nhận xuất trình chứng minh nhân dân.
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

22/08/2022

DNN: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022

22/08/2022

DNN: Báo cáo tài chính bán niên năm 2022 (công ty mẹ)

22/08/2022

DNN: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

19/08/2022

DNN: Đính chính văn bản Thông báo số 700/CTCN ngày 09/08/2022 thay thế bằng Thông báo số 711/CTCN ngày 12/8/2022 gửi VSD chốt quyền về việc chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022

19/08/2022

DNN: Thông báo gửi VSD chốt quyền chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022

15/08/2022

DNN: Nghị quyết Hội đồng quản trị

15/08/2022

DNN: Thông báo gửi VSD chốt quyền chi trả cổ tức đợt 1 năm 2022

28/07/2022

DNN: Báo cáo tài chính quý 2/2022 (công ty mẹ)

25/07/2022

DNN: Ký hợp đồng kiểm toán soát xét BCTC kỳ kết thúc 30/6/2022 và BCTC năm 2022

21/07/2022

DNN: Báo cáo tài chính quý 2/2022

18/07/2022

DNN: Nghị quyết Hội đồng quản trị

29/04/2022

Trả cổ tức năm 2021 bằng tiền, 1,300 đồng/CP

Thông báo ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu DNN của CTCP Cấp nước Đà Nẵng như sau:
1. Ngày đăng ký cuối cùng: 04/05/2022
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 29/04/2022
3. Lý do và mục đích:
     * Trả cổ tức bằng tiền mặt còn lại năm 2021
          - Tỷ lệ thực hiện: 13%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.300 đồng)
          - Thời gian thực hiện: 16/05/2022
          - Địa điểm thực hiện:
               + Chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở Công ty cổ phần Cấp nước Đà Nẵng, số 57 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.
Bắt đầu từ ngày 16/05/2022, khi nhận xuất trình chứng minh nhân dân
               + Chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán

27/04/2022

DNN: Ngày đăng ký cuối cùng trả cổ tức bằng tiền mặt

26/04/2022

DNN: Giải trình lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính quý 1/ 2022

26/04/2022

DNN: Báo cáo tài chính quý 1/2022

26/04/2022

DNN: Báo cáo tài chính quý 1/2022 (công ty mẹ)

23/04/2022

DNN: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

20/04/2022

DNN: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để chốt quyền nhận cổ tức đợt còn lại năm 2021 bằng tiền