DNSE Detail Stock DPM

HOSE: Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP

Sản xuất phân bón

logo

DPM

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

14,616 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

524 tỷ

Doanh thu

13,612 tỷ

23.83%

1,337.83

0

1.29

179.60%

4.37%

3.60%

12.71%

0.48%

45%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

59.59%

CTCP Lương thực Vật tư nông nghiệp Nghệ An

4.07%

Tổng CTCP Vật tư Nông nghiệp Nghệ An

4.05%

CTBC Vietnam Equity Fund

2.68%

Khác

29.61%

Tin tức & Sự kiện