DNSE Detail Stock DPR

HOSE: CTCP Cao su Đồng Phú

Nuôi trồng và chế biến cao su

logo

DPR

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

3,693 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

206 tỷ

Doanh thu

1,048 tỷ

3.60%

2,370.52

0

1.14

-40.57%

8.23%

6.00%

27.44%

0%

45%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam

55.24%

Samarang UCITS - Samarang Asian Prosperity

4.94%

PYN Elite Fund (Non-UCITS)

4.58%

Khác

35.24%

Tin tức & Sự kiện