DNSE Detail Stock DRH

HOSE: CTCP DRH Holdings

Bất động sản dân cư

logo

DRH

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

403 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

-99.79 tỷ

Doanh thu

3.55 tỷ

0.00%

-806.67

0

1.28

0%

-6.38%

-2.53%

-68.67%

51.97%

0.36%

-0.28%

95%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Võ Thị Mỹ Lệ

4.51%

Phan Tấn Đạt

3.48%

CTCP United Holdings

1.94%

Nhan Ngọc Huyền

1.77%

Khác

88.30%

Tin tức & Sự kiện