DNSE Detail Stock DSC

UPCOM: CTCP Chứng khoán DSC

Ngân hàng đầu tư và môi giới - chứng khoán

logo

DSC

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

5,695 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

168 tỷ

Doanh thu

505 tỷ

2,284 tỷ

1.22

818.61

138.17%

9.98%

4.55%

46.41%

110.80%

30%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Nguyễn Đức Anh

35.64%

CTCP Đầu tư NTP

34.17%

Văn Lê Hằng

4.89%

Nguyễn Thị Thu Hà

2.96%

Khác

22.34%

Tin tức & Sự kiện