DNSE Detail Stock DTB

UPCOM: CTCP Công trình Đô thị Bảo Lộc

Dịch vụ môi trường và cơ sở vật chất

logo

DTB

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

17.92 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

2.57 tỷ

Doanh thu

44.15 tỷ

1.33%

1,650.34

0

0.37

0%

13.66%

7.09%

21.82%

0%

35%

6.13%

10.73%

Hồ sơ doanh nghiệp

Ủy ban Nhân dân Tỉnh Lâm Đồng

61.42%

Vũ Thị Khuyên

6.64%

Nguyễn Đức Vượng

1.07%

Khác

30.87%

Tin tức & Sự kiện