DNSE Detail Stock DTE

UPCOM: CTCP Đầu tư Năng lượng Đại Trường Thành Holdings

Sản xuất và phân phối điện

logo

DTE

Cổ phiếu cùng ngành

Thông tin tài chính

VỐN HÓA

254 tỷ

0

0

LNST cổ đông công ty mẹ

39.08 tỷ

Doanh thu

534 tỷ

0.34%

0

0

0.73

-99.92%

7.02%

2.79%

22.11%

109.17%

25%

0%

0%

Hồ sơ doanh nghiệp

Nguyễn Hồng Quang

18%

Nguyễn Ngọc Tưởng

15.79%

Hà Văn My

14.9%

Nguyễn Hồng Quân

14%

Khác

37.31%

Tin tức & Sự kiện